Chức vụ

Các chức vụ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Quế Hương

Phó giám đốc Viện Parteur thành phố Hồ Chí Minh
Trưởng khoa Vi sinh miễn dịch - Viện Parteur thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Quế Hương

Viện Parteur thành phố Hồ Chí Minh 
Khoa Vi sinh miễn dịch - Viện Parteur thành phố Hồ Chí Minh 

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Quế Hương

Thầy thuốc ưu tú