Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Hoàng Vũ

Bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Bác sĩ tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Bác sĩ tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Hội viên hội Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Phó khoa tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Hoàng Vũ

Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Hoàng Vũ

2002: Tốt nghiệp bác sĩ Y khoa - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2002: Tốt nghiệp bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2006: Tốt nghiệp bác sĩ Nội trú
2008: Tốt nghiệp Cao học