Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Võ Văn Phú

Bác sĩ tại Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Phú - Bác sĩ Thắng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Võ Văn Phú

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Phú - Bác sĩ Thắng