Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Văn Thị Bích Thủy

Bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Văn Thị Bích Thủy

Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện Chợ Rẫy
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Văn Thị Bích Thủy

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp bác sĩ Nội trú - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh