Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Thanh Mai

Bác sĩ tại Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1
Bác sĩ tại Phòng khám Da liễu - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1
Bác sĩ tại Phòng khám Da liễu - Bác sĩ Trần Thị Thanh Mai
Bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược 2
Giảng viên Bộ môn Da Liễu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên hội Da liễu thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên hội Da liễu Việt Nam

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Thanh Mai

Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1
Phòng khám Da liễu - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y dược 2
Phòng khám Da liễu - Bác sĩ Trần Thị Thanh Mai
Bộ môn Da Liễu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Thanh Mai

1987: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1991: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú ngành Dliễu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1998: Tốt nghiệp Cao học ngành Da liễu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1987: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1991: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú ngành Dliễu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1998: Tốt nghiệp Cao học ngành Da liễu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh