Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Thị Mỹ Phượng

Bác sĩ tại phòng khám Bác sĩ Nguyễn Văn Khánh - Bác sĩ Trần Thị Mỹ Phượng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Thị Mỹ Phượng

Phòng khám Bác sĩ Nguyễn Văn Khánh - Bác sĩ Trần Thị Mỹ Phượng