Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Quốc Trung

Bác sĩ tại Y khoa Phước An

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Quốc Trung

Y khoa An Phước

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Quốc Trung

Kỷ niệm chương "10 năm Vững vàng sứ mệnh Chăm sóc sức khỏe người bệnh tại HEPA"
2014: Điển hình chăm sóc người bệnh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Quốc Trung

2000: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa 
2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học
Chứng chỉ Hồi sức cấp cứu
Chứng chỉ Siêu âm tổng quát
Chứng chỉ Điện não
Chứng chỉ Tiêm chủng
Chứng chỉ Chăm sóc hô hấp
Chứng chỉ Thiết kế và phân tích nghiên cứu bệnh - chứng
Chứng chỉ Tư vấn tiêm chủng

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Hồi sức cấp cứu
2 Siêu âm tổng quát
3 Điện não
4 Tiêm chủng
5 Chăm sóc hô hấp
6 Thiết kế và phân tích nghiên cứu bệnh - chứng
7 Tư vấn tiêm chủng