Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Quang Thuận

Bác sĩ khoa Ung bướu - Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ hợp tác tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện An Sinh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Quang Thuận

Bác sĩ khoa Ung bướu - Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ hợp tác tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện An Sinh