Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Phước Hồng Nhân

Bác sĩ tại Bệnh viện Pháp Việt
Bác sĩ tại phòng khám An Phước

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Phước Hồng Nhân

Bệnh viện Pháp Việt
Phòng khám An Phước