Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Phi Sơn

Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng quát - Tim mạch - Siêu âm - Bác sĩ Trần Phi Sơn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Phi Sơn

Phòng khám Nội tổng quát - Tim mạch - Siêu âm - Bác sĩ Trần Phi Sơn