Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Ngọc Phương

Bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Ngọc Phương

Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh