Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hòa

Bác sĩ khoa Nội Tim mạnh - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Giảng viên Bộ môn Nội tổng quát - Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại Phòng mạch Thạc sĩ Bác sĩ Trần Hòa
Bác sĩ tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hòa

Khoa Nội Tim mạnh - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bộ môn Nội tổng quát -Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Phòng mạch Thạc sĩ Bác sĩ Trần Hòa
Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Hòa

2001: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2005: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú
2010: Tốt nghiệp Cao học

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Khám các bệnh lý về tim mạch
2 Điều trị bệnh nội khoa tổng quát người lớn
3 Khám sức khỏe tổng quát