Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Chí Đủ

Bác sĩ tại phòng CT RMI - Trung tâm Y khoa Medic

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Chí Đủ

Phòng CT RMI - Trung tâm Y khoa Medic