Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Bảng Đại

Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng hợp Trần Bảng Đại

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Bảng Đại

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Trần Bảng Đại