Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Tô Phú Hãn

Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Tô Phú Hãn

Bệnh viện Nhân dân Gia Định