Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Thanh Hồng

Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng hợp Thanh Hồng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Thanh Hồng

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Thanh Hồng