Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phan Quốc Huy

Bác sĩ khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Hội viên Hội Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phan Quốc Huy

2005 - nay: Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phan Quốc Huy

2004: Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa
2008: Tốt nghiệp Chuyên khoa I Nội tổng quát
2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ Nội tổng quát