Thạc sĩ Bác sĩ Phan Nguyễn Thanh Vân có đề tài nghiên cứu cấp cơ sở 2014: Ứng dụng kỹ thuật PCR - SSO xác định các loại loci HLA - A, HLA - B, HLA - DRB1 của mẫu máu cuống rốn tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Nguyễn Thanh Vân

Trưởng khoa Miễn dịch - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Nguyễn Thanh Vân

Khoa Miễn dịch - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh