Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phạm Trần Bảo Ngọc

Bác sĩ tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh 
Bác sĩ tại phòng khám Siêu âm - Ung bướu - Bác sĩ Phạm Trần Bảo Ngọc

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phạm Trần Bảo Ngọc

Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh 
Phòng khám Siêu âm - Ung bướu - Bác sĩ Phạm Trần Bảo Ngọc