Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phạm Thị Thu Hà

Bác sĩ Khoa Khám bệnh - Bệnh viện An Sinh
Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Phạm Thị Thu Hà

Khoa Khám bệnh - Bệnh viện An Sinh
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh