Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Chuyên gia tư vấn Phạm Thị Mỹ Nhung

Tham gia các dự án SỐNG THÀNH CÔNG của SUNNYCARE; EMPLOYMENT ASSISTANT PROGRAME (EAP) tại Việt Nam của Tổ chức toàn cầu WORKPLACE OPTIONS.
Chuyên gia tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình về các lĩnh vực: Tâm lí trẻ em, Rối loạn tâm lý, trầm cảm, loạn thần, giáo dục kỹ năng sống; Mâu thuẫn trong tình yêu, hôn nhân gia đình.
Diễn giả các chuyên đề giáo dục kỹ năng thực hành xã hội