Chức vụ

Các chức vụ của Điều dưỡng Phạm Thị Lượm

Trưởng phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Điều dưỡng Phạm Thị Lượm

Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới