Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Lệ Hoa

Bác sĩ tại phòng khám bác sĩ Phạm Thị Lệ Hoa
Chủ nhiệm bộ môn Nhiễm - Khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên chính khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Phụ trách phòng khám Gan - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Lệ Hoa

2012 - nay: Bộ môn Nhiễm - Khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2011- nay: Phòng khám gan - Bệnh viện Đại học Y Dược  thành phố Hồ Chí Minh
1990 - nay: Khoa Y - Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1984 - nay: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám bác sĩ Phạm Thị Lệ Hoa

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Lệ Hoa

2000: Nhận bằng Thạc sĩ Y tế công cộng - Khoa Y tế công cộng - Đại học Mahidol, Bangkok, Thailand
2005: Hoàn thành Chương trình phát triển Tiến sĩ - Bệnh viện PA - Đại học Queensland, Brisbane, Australia
1984: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên khoa cấp I Nhiễm - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
1983: Tốt nghiệp bác sĩ Y khoa - Khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1998: Nhận bằng Thạc sĩ Nội khoa - Khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2010: Nhận bằng Tiến sĩ Y học - Khoa Y tế công cộng - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1983: Tốt nghiệp bác sĩ Y khoa - Khoa Y - Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1984: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên khoa cấp I Nhiễm - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
1998: Nhận bằng Thạc sĩ Nội khoa - Khoa Y - Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2000: Nhận bằng Thạc sĩ Y tế công cộng - Khoa Y tế công cộng - Đại học Mahidol, Bangkok, Thailand
2005: Hoàn thành Chương trình phát triển Tiến sĩ - Bệnh viện PA - Đại học Queensland, Brisbane, Australia
2010: Nhận bằng Tiến sĩ Y học - Khoa Y tế công cộng - Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh