Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Paul Francis Dalfonso

Bác sĩ tại phòng khám gia đình Thần kinh Cột sống Family Chiropractic Clinic
Bác sĩ tại phòng khám David Shepherd

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Paul Francis Dalfonso

Phòng Khám gia đình Thần Kinh Cột Sống Family Chiropractic Clinic
Phòng khám David Shepherd