Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh

Bác sĩ tại khoa Y Dược - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh

Khoa Y Dược - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh