Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Văn Thành

Bác sĩ tại phòng Xét nghiệm - 19A Nguyễn Huy Lượng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Văn Thành

Phòng Xét nghiệm - 19A Nguyễn Huy Lượng