Chức vụ

Các chức vụ của Kỹ thuật viên Nguyễn Trung Nghĩa

Kỹ thuật viên tại khoa Chấn đoán hình ảnh - Chức năng - Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Kỹ thuật viên Nguyễn Trung Nghĩa

Khoa Chấn đoán ảnh - Chức năng - Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức