Chức vụ

Các chức vụ của Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hà

Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh - Bỏng - Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hà

Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh - Bỏng - Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông