Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai

Bác sĩ tại phòng Xét nghiệm - Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai

Phòng Xét nghiệm - Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai