Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích

Bác sĩ tại khoa Nhi - Phòng khám Đa khoa Eurovie

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích

Khoa Nhi - Phòng khám Đa khoa Eurovie