Chức vụ

Các chức vụ của Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Điều dưỡng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm - Bệnh viện Quận 7

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Điều dưỡng Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm - Bệnh viện Quận 7