Chức vụ

Các chức vụ của Điều dưỡng Nguyễn Thị Lệ Thu

Điều dưỡng trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Điều dưỡng Nguyễn Thị Lệ Thu

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh