Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Hương

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Hiền Tâm

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Hương

Phòng khám Đa khoa Hiền Tâm