Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Minh Thiền

Bác sĩ tại phòng Angio Niệu - Trung tâm Y khoa Medic

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Minh Thiền

Phòng Angio Niệu - Trung tâm Y khoa Medic