Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Minh Hà

Bác sĩ tại khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Minh Hà

Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức