Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Hữu Lương

Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng hợp Nguyễn Hữu Lương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Hữu Lương

Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Hữu Lương