Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Duy Thư

Bác sĩ tại phòng khám Tâm Duy

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Duy Thư

Phòng khám Tâm Duy

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Duy Thư

2010: Tu nghiệp tại Vienna, Áo
2010: Tu nghiệp tại Vienna, Áo