Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Đỗ Nhân

Bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Đỗ Nhân

Bệnh viện Thống Nhất