Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Châu Hiếu

Bác sĩ tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh 
Bác sĩ tại phòng khám Ung bướu Nguyễn Châu Hiếu

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Châu Hiếu

Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh 
Phòng khám Ung bướu - Bác sĩ Nguyễn Châu Hiếu