Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Bắc Thuận

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh - Chức năng - Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Bắc Thuận

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Chức năng - Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức