Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lương Thu Trâm

Bác sĩ tại phòng Xét nghiệm - 19A Nguyễn Huy Lượng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lương Thu Trâm

Phòng Xét nghiệm - 19A Nguyễn Huy Lượng

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Xét nghiệm máu
2 Xét nghiệm nước tiểu