Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lương Cao Sơn

Bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tim mạch Việt Nam

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lương Cao Sơn

2007 - nay: Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Lương Cao Sơn

2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2003: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2007: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I