Chức vụ

Các chức vụ của Cử nhân, Điều dưỡng Lê Thị Thu Hương

Điều dưỡng tại Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Cử nhân, Điều dưỡng Lê Thị Thu Hương

Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới thành phố Hồ Chí Minh