Chức vụ

Các chức vụ của Cử nhân, Điều dưỡng Lê Thị Son

Phó trưởng phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Cử nhân, Điều dưỡng Lê Thị Son

Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Hồ Chí Minh