Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Minh Nguyệt

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Phụ Sản Mêkông

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Minh Nguyệt

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Phụ Sản Mêkông