Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Hùng

Phó giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Mạnh Hùng

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh