Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lê Hùng

Bác sĩ tại phòng Khám bệnh - Bác sĩ Lê Hùng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lê Hùng

Phòng Khám bệnh - Bác sĩ Lê Hùng

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Khám bệnh nội khoa
2 Siêu âm
3 Điện tim
4 Thử đường máu