Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Hoàng Chương

Bác sĩ tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Ung bướu Lê Hoàng Chương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Lê Hoàng Chương

Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Ung bướu - Bác sĩ Lê Hoàng Chương