Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Lâm Minh Yến

Phó gIám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Lâm Minh Yến

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh