Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Hiển

Bác sĩ tại bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Ung bướu - Bác sĩ Hiển

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Hiển

Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Ung bướu - Bác sĩ Hiển